Polityka prywatności

W związku ze zmianami dotyczącymi Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) poniżej znajdziecie informacje o zasadach ochrony prywatności, które obowiązują od 25 maja 2018 roku.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Monika Danielewicz prowadząca działalność pod nazwą Monika Danielewicz Borlin z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dygata 8/6.

 2. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres mailowy monika.borlin@gmail.com.

 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych lub Państwa dzieci pozwala na zawarcie i wykonanie umowy/umów na sprzedaż fotografii autorskich pomiędzy Panią/Panem a Monika Danielewicz Borlin, spełnienia ciążących na mnie obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych), badania satysfakcji ze współpracy oraz zapotrzebowania na produkty.

 4. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po realizacji umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania tej zgody.

 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem:
  – potrzeby udostępnienia informacji nt Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
  – podmiotów współpracujących zapewniających między innymi takie usługi jak na przykład: przechowywania danych, hostingu i operatorów logistycznych w tym firmom kurierskim. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a wyłącznie na potrzeby Administratora.

 6. Mają Państwo prawo do informacji w jaki sposób i w jakim czasie przetwarzane są jego dane, możecie zażądać sprostowania swoich danych lub ich usunięcia, macie prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych poprzez kontakt z administratorem danych osobowych.

 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

 8. Administrator danych,dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i może być wycofane w każdym czasie w takiej samej formie w jakiej zgoda na ich przetwarzanie została zawarta.